Seera dubartoota muslimaa

sagantaa kana keessatti barnoota waayee dubartootaa laalchisutu bal’inaan dhihaate.

afaan kee filadhu