GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN

Kataabni kuni dhaamsa akkaan barbaachisaa afurtama kan ittiin mana ufii sirreessan nama barsiisa.

afaan kee filadhu