Qabiyyee

content

list of authors

About Author

Abd Al Aziz Ibn Abd Allah Ibn Baz

Abd Al Aziz Ibn Abd Allah Ibn Baz

Abd Al Aziz Ibn Abd Allah Ibn Baz

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W

Kitaaba

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.

BARRUU WAA'EE SOOMAAFI ZAKAA

BARRUU WAA'EE SOOMAAFI ZAKAA

Kitaaba

Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. tokkoffaan barnootaa waayee akkaataa zakaa ittibaasaniifii waan zakaan irraa baafamu. kan lammaffaa seera soomana ramadaanaattu ibsama.