உள்ளடக்கம்

content

list of authors

About Author

Abd Al Aziz Ibn Abd Allah Ibn Baz

Abd Al Aziz Ibn Abd Allah Ibn Baz

Abd Al Aziz Ibn Abd Allah Ibn Baz

நபி ( ஸல் ) அவர்களின் தொழு கை

நபி ( ஸல் ) அவர்களின் தொழு கை

புத்தகம்

நபி ( ஸல் ) அவர்களின் தொழுகையை ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை பேசுவதுடன் , ஸலாம் கொடுத்த பின் ஓதும் துஆக்களையும் , கூட்டாகத் தொழுவதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குகின்றது . அத்துடன் இஸ்லாத்தில் தடுக்கப்பட்ட புகைத்தல் , உருவம் வரைதல் , இசை , ஆண்கள் கரண்டைக் காலுக்குக் கீழ் அணிதல் போன்றவற்றையும் பேசுவதுடன் இறுதியில் தமது பெண்பிள்ளைகளை வளர்ப்பது பற்றி ரோசமுள்ள ஒவ்வொரு தந்தைக்கும் ஓர் உபதேசம் செய்யப்படுகின்றது .