hundeelee sadeeniifii ragaa isii

kitaabni kuni kan barnoota bu’ura islaamaa nama barsiisu. waayee salaataatis uf keessaa qaba.

afaan kee filadhu