Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

TAWBACHUUN BARBAADA GARUU...

TAWBACHUUN BARBAADA GARUU...

books

Towbaan hatattamaan barbaachistuu tahuu isiittu kitaaba kana keessatti ibsame. gufuun towarraa nama dhoowwitus tan akkam akka taate himamee jira.