barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -05

sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 05

afaan kee filadhu