Qabiyyee

content

content of video

Description

Sagantaan kun waayee barnoota qulqullinaa xahaaraa keessatti hubannoo guddaa namaaf kenna.


Kan iyaafame: purification

Yaadota