Barnoota xahaaraa qulqullinnaa

Sagantaan kun waayee barnoota qulqullinaa xahaaraa keessatti hubannoo guddaa namaaf kenna.

afaan kee filadhu