Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 07

Sagantaa kana keessattii haqa abbaan manaatiifii haati manaa walirraa qabantu bal'inaan dhihaata.

afaan kee filadhu