hogganaan qajeelu dargaggoonni sirraawuu masjidatti rarrauu Rabbif

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

afaan kee filadhu