Qabiyyee

content

content of video

Description

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.


Kan iyaafame: Islam

Yaadota