jia hundarraa guyyaa sadi sadih soomanuu - arafaatiifii - aashuuraa

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

afaan kee filadhu