Qabiyyee

content

content of video

Description

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.


Kan iyaafame: faith

Yaadota