subhaanaka Allaahumma wabihamdika Ashhadu anlaailaaha illaa anta astagfiruka ...

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

afaan kee filadhu