அவருடைய இயல்பு என்ன

அவருடைய இயல்பு என்ன?

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்