நன்மையை ஏவுதலும் தீன்மையை தடுத்தலும்

நன்மையை ஏவுதலும் தீன்மையை தடுத்தலும் -அஷ்ஷெக் முஹம்மத் ரியாள்

Choose Your Language