Shahadah [o Pagsasaksi]

Ito ay ang pagsasaksi ng “Laa ilaaha illallaah” (Walang diyos maliban sa Allah) at pagsasaksi na si Muhammad ay Kanyang alipin at sugo. Ito ang susi at daan sa pagpasok sa pananampalatayang Islam.

Ang “Laa ilaaha illallaah” ay nangangahulugan ng:

1. Walang lumikha ng lahat ng nilalang na ito maliban sa Allah.

2. Walang nagmamay-ari at nangangasiwa sa lahat ng nilalang na ito maliban sa Allah.

3. Walang sinasamba na karapat-dapat pagpapakumbabaan maliban sa Allah.

At ang kahulugan naman ng pagsasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah. Ito ay ang pagsunod sa kanya sa lahat ng kanyang ipinag-uutos, at ang pagpapatunay sa lahat ng kanyang naibalita, at ang pag-iwas sa lahat ng kanyang ipinagbabawal.

Lenguahe