PINAKAMAINAM NA BAON

Pinakamainam na Baon Tungo sa Araw na Patutunguhan, mga Gawain na hindi obligado, mula sa gabay ng pinakamainam na lingkod: Naglalaman ang Aklat na ito sa Dalawang Bahagi:
Una: Mga Gawaing may Partikular na Benepisyo sa gumagawa nito sa mundo at sa Huling Araw
Pangalawa: Mga Gawaing ang Pakinabang nito ay para sa gumawa nito at sa iba pa dito sa Mundo at sa Huling Araw.

Lenguahe