Ang Islam ay nagbibigay ng seguridad at proteksyon

Ang Islam ay nagbibigay ng seguridad at proteksyon

Alam mo ba na ang Islam ay nagbibigay ng maraming mga Qur’anikong talata at mga Propetikong pagsusumamo na kung saan mahahanap mo ang seguridad, proteksyon, at kapayapaan sa kapahintulutan ni Allah (ang Nag-iisang Tunay na Diyos, ang Tagapaglikha)?

Lenguahe