Ang maluwalhating Qur’an

Ang maluwalhating Qur’an

Ang maluwalhating Qur’an ay ang huling kapahayagan ng nag-iisang tunay na Diyos(Allah), na ipinihayag kay Propeta Muhammad

Lenguahe