Talata mula sa Qur'an tungkol sa nilikha

Talata mula sa Qur'an tungkol sa nilikha

“Siya(Ang Allah, ang nag-iisang Diyos) ang lumikha ng kalangitan at kalupaan para sa katotohanan”(Ang Qur’an 39:5)

Lenguahe