Ang kahalagahan ng Pag-aayuno sa Ramadhan

Ang kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan
Lenguahe