Nilalaman

content

list of authors

About Author

Islamic Propagation Office in Rabwah

Islamic Propagation Office in Rabwah

Islamic Propagation Office in Rabwah

AS-SALAH (Ang Pagdarasal sa Islam)

AS-SALAH (Ang Pagdarasal sa Islam)

Aklat

Ang pagsagawa ng mga itinakdang tungkulin ng Ibadah (pagsamba) ay nagbibigay lakas sa Eeman (pananalig) upang ito ay maging kapaki-pakinabang at mabisa sa buhay ng tao. Kaya naman, ang Ibadah ay isang bagay na nagbibigay ng tiyak na bunga. Ito ay isang paraan upang ang mga mananampalataya ay makapaglingkod sa Allah at maging mabuti sa kanyang kapwa..........

Ang pagbabawal sa pandaraya

Ang pagbabawal sa pandaraya

Video

Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa pagbabawal ng pananampalatayang Islam sa pandaraya sa kapwa

Ang Pag-aasawa

Ang Pag-aasawa

Video

Ang video na ito ay tungkol sa usapin ng pag-aasawa sa Islam at kahalagahan nito, sa wikang tagalog

Ang Siwak

Ang Siwak

Video

Makikita mula sa ngipin brushing sa Philippine

Ang Paninigarilyo

Ang Paninigarilyo

Video

Ang video na ito ay tungkol sa paninigarilyo, ano nga ba ang hatol ng Islam sa paninigarilyo?

Ang Pamamaraan ng Paglingkod

Ang Pamamaraan ng Paglingkod

Video

Ang video na ito ay patungkol sa mga magagandang asal ng paglilingkod na dapat isakatuparang ng isang mananampalataya

Mga usapin ukol sa Ramadhan (1)

Mga usapin ukol sa Ramadhan (1)

Video

ito ay video tungkol sa usapin ng Ramadhan lalung-lalo na ang pagbabayad ng mga hindi napagayunuhang araw sa Ramadhan sa wikang tagalog