Ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta [sumakanya ang kapayapaan]

Isang video patungkol sa hatol ng islam sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng propeta Mohammad [sumakanya ang kapayapaan] na ginagawa ng ibang Muslim
Lenguahe