Sinuman ang manggaya sa ibang nasyon

Sinuman ang manggaya ng ibang sambayanan o nasyon; siya ay mapapabilang sa kanila
Piliin ang iyong Lenguahe