Ang pagbabawal sa pandaraya

Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa pagbabawal ng pananampalatayang Islam sa pandaraya sa kapwa
Lenguahe