Ang Pagmamahal sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ang Pagmamahal sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) nararapat sa bawat mananampalataya ang pagmamahal sa Propeta.

Lenguahe