Nilalaman

content

list of authors

About Author

Salamodin D. Kasim

Salamodin D. Kasim

Salamodin D. Kasim

Ashura

Ashura

Video

Ang video na ito ay patungkol sa Ashura; kabutihan nito at kahalagahan, sa wikang tagalog

Mga labag sa paniniwala sa Hajj at Umrah

Mga labag sa paniniwala sa Hajj at Umrah

Video

Ang video na ito ay patungkol sa mga gawaing labag sa paniniwala ng Muslim habang nagsasagawa ng Hajj at Umrah, panoorin upang malaman ang mga ito at maiwasan

Ya Pidtalu a Muslim...

Ya Pidtalu a Muslim...

Video

Su niya a video na importante abenal makapantag sa pidtalu a Muslim endu ngini ma’ana na Muslim

Ang Regla

Ang Regla

Video

Isang napakahalagang pagpapaliwanag tungkol sa Regla na dapat malaman ng bawat babaeng Muslim ang alituntunin nito sa wikang tagalog

Ang Pagpapahalaga sa Pagdarasal

Ang Pagpapahalaga sa Pagdarasal

Video

Ito ay patungkol sa pagpapahalaga sa pagdarasal na siyang isa sa napakahalagang haligi ng Islam at siyang unang tutuusin pagdating sa araw ng paghuhukom.

Ang Munafiq (mapagkunwari)

Ang Munafiq (mapagkunwari)

Video

Ang video ay napakahalaga dahil ipinapaliwanag dito ang kahulugan ng Munafiq (Mapagkunwari), kasamaan nito at kaparusahan at ang pinsalang dulot nito sa sambayanang Muslim.

Ang Patnubay ay mula sa Allah

Ang Patnubay ay mula sa Allah

Video

Ang patnubay ay mula sa Allah, Siya lamang ang may kakayahang magbigay ng gabay at patnubay sa Kanyang alipin.

Ang pananalig sa Allah

Ang pananalig sa Allah

Video

Isang maiksing paliwanag tungkol sa pagbibigay ng tiwala sa Allah kung saan nararapat sa isang Muslim bagkus hindi sia nararapat magbigay ng tiwala sa iba.

Ang Pagpapakitang-tao

Ang Pagpapakitang-tao

Video

Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa pagpapakitang-tao sa wikang tagalog; na siyang itinuturing na maliit na pagtatambal datapuwa’t ito ay kabilang sa malalaking kasalanan.

Ang Pagiging Mapanganib ng Dila

Ang Pagiging Mapanganib ng Dila

Video

Isang Pagpapaliwanag patungkol sa pagiging mapanganib ng Dila kung saan tinalakay dito ang mga panganib ng dila na maaaring maging dahilan upang masadlak ang tao sa kasalanan.

Ang mga nakasisira ng pagka-Muslim

Ang mga nakasisira ng pagka-Muslim

Video

Isang maikling Pagpapaliwanag tungkol sa nakasisira ng pagka-Muslim; nararapat na malaman ito ng lahat ng mananampalataya upang maiwasan ang lahat ng ito.

Ang Pagmamahal sa mga Magulang

Ang Pagmamahal sa mga Magulang

Video

Pagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan at kadakilaan ng pagmamahal sa mga magulang kung saan ito ay tungkulin ng bawat isa.

Mga Sakit ng Puso

Mga Sakit ng Puso

Video

Maikling Pagpapaliwanag tungkol sa mga sakit ng Puso , mga uri nito at mga lunas sa wikang tagalog.