Mga Paalaala at alituntunin bago magsagawa ng Hajj

Ang video na ito ay patungkol sa mga paalaala at alituntunin na dapat maunawaan ng isang Muslim alung-lalo na ang sinumang magsasagawa ng Hajj

Lenguahe