Nilalaman

content

content of video

Description

Su nia video na makapantag sa mga galbekan a inisapal kanu taw a begkagi kanu timpo na Hajj, nasisita su kadsanggila nin lun ka para dili makasakuto endu maka bid’ah


Naka-tag sa: Hajj

Kumento