Ang pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng LA-ILAHA ILLALLAH

Ang video na ito ay patungkol sa usapin ng pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng salitang LA ILA-HA ILLALLAH, at kahalagahan nito (Tagalog)
Piliin ang iyong Lenguahe