Ang panganib sa pag iwan ng Salah o pagpapawalang bahala sa Salah

 Ang panganib sa pag iwan ng Salah o pagpapawalang bahala sa Salah.

Piliin ang iyong Lenguahe