Nilalaman

content

content of video

Description

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Na ang Shirk ay walang kapatawaran, datapuwa’t ang liban dito ay Kanyang pinapatawad sa kaninumang naisin Niya), kasunod ang pagsalaysay sa kahulugan ng Shirk at ang pagiging panganib nito.


Naka-tag sa: Shirk

Kumento