Nilalaman

content

list of authors

About Author

Mohammad Taha Ali

Mohammad Taha Ali

Mohammad Taha Ali

Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Video

Pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa Hajj, simula sa Al-Ihram hanggang sa pinakahuling gawain ng Hajj ang Tawaf Al-Wida

Ang Shirk ay Walang Kapatawaran

Ang Shirk ay Walang Kapatawaran

Video

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Na ang Shirk ay walang kapatawaran, datapuwa’t ang liban dito ay Kanyang pinapatawad sa kaninumang naisin Niya), kasunod ang pagsalaysay sa kahulugan ng Shirk at ang pagiging panganib nito.

Bakit Nilikha ang Tao

Bakit Nilikha ang Tao

Video

Ang Pagpapaliwanag sa Dahilan ng pagkakalikha sa Tao at ang mga kondisyon ng Ibadah

Ang Tunay na Muslim

Ang Tunay na Muslim

Video

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah sa Qur’an: (Bagkus, siya na isinuko niya ang kanyang sarili sa Allah habang gumagawa ng kabutihan), kasunod ang pagpapaliwanag tungkol sa kung sino ang tunay na Muslim.

Islam ang Tunay na Relihiyon

Islam ang Tunay na Relihiyon

Video

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah (Katotohanan, ang tunay na Relihiyon sa Paningin ng Allah ay ang Islam), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Islam.

Ang Kabutihan ng Hajj

Ang Kabutihan ng Hajj

Video

Pagpapaliwanag sa Kabutihan ng Hajj na ito’y nakapagbubura ng mga kasalanan