Hindi ba dumating sa inyo ang tagapagbabala?

Hindi ba dumating sa inyo ang tagapagbabala?

Lenguahe