Sino ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba?

Sino ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba?

Lenguahe