walaloo utubaalee iimaanaa

jahan iimaanaa walbarsiisi.

Rabbiin jiraataa dhuga'oomsii.tokkummaa isaatis mirkaneysii.

ibaadaa tee isaaf qulqulleysii.                                                                                

 itti amanii malaykaasaa.

gabroottan gaggaarii ogeysaa.

hedduu teysoon saanii samii keysaa.

ittin dilaawan ajaja isaa.

 dhugaa kitaabni Rabbiin buusee.

kan anbiyoota saa barsiise.

Qur'aana isaa hunda caalchisee.

K an nabiin keenya aalamaan ibsee.

   itti amannee ergamtootaa.

ilmaan namaatiif barsiistota.

shirkii fageysan karaa fokkataa.

 towhiidan ibsan qalbii ummataa.

 dhuga'oomsi guyyaa qiyaamaa.

yowmul hasrati wannadaamaa.

guyyaa kaafamaa guyyaa galataa.

jallaan azaabaa gaariin jannataa.

 qadara jaheysaan isaatii.

gaariifii hamtuun waan dhufeetii.

feedhii Rabbiitiif murtii isaati.

katabee kaayee bekkomsa saatii.

ihsaannis beekaagaa tolchuudhaa.

ibaadaa Rabbii sirreysuudhaa.

akka waan laaltee gartuutti gabbarii.

ati arguu baattus si argaa barii.

 waan himneef daliilan dhiheysaa.

hadiisa jibriil muslim keysaa.

dhufee ol seene nama fakkaataa.

fuul dura nabii taa'ee gaafataa

 uffanni adiidhaa rifeensaa.

gurraacha gaarii dargaggeysaa.

akhbirnii anil islaami jedhaa.

nabiin tartiibaan deebisaa godhaa.

yaarabbii guddaa nugargaarii.

gaafii qabriidhaa aschaggaarii.

ka'ati gargaartee deebii argataa.

teenya nuuf godhii caffee jannataa.

awwalamnaan ilmi namaatii.

malaykaan lamaa itti buutii.

man Rabbuka jechuun gaafatamaa.

Nabbiyyiifii diin isaas nihimaa.

muiminni sirritti deebisaa.

jallaan rifatee ija babaasaa.

jawwedhaa nyaataa qurxaan tumamaa.

muimintootaaf jannataa banamaa.

Dhugaoomsi guyyaa qiyaamaa.

yowmul hasrati wannadaamaa.

guyyaa kaafamaa guyyaa galataa.

jallaan azaabaa gaariin jannataa.

guyyaan qiyaamaa rifachiisaa.

magan hammeenya isa keysaa.

hoosiistuu ilmoo irraanfachiisa.

tan garaa qabdus ilmoo irraa baasaa.

mizaanni haqaa nidhaabbamaa.

hojiin namaa nimadaalamaa.

kheyriin ulfaannaan tasaa milkumaa.

yoo haffallattee ibiddatti deemaa.

kitaabaa niqoodan hundaafuu.

hojiinsaa tokkos keysaan hafuu.

mirgaan kennamaa warri jannataa.

warri azaabaa bitaan fudhataa.

way rakkoo nu eeggatu xaaxaa.

irra cehuuf teenya siraaxaa.

hokkon jahannam kaanis korrooxaa.

kunis butamee itti gadi xiixaa.

jannata teysoon mu'imintootaa.

qananii miaawaadhaan guutaa.

qal'aa sireewwan laggeen jannataa.

rahmata keetiin nuuf kenni gooytaa.

nyaataa dhugaatii qananiisaa.

huural eyni fuudhan aruusaa.

ee huurun maqsuuraatun filkiyaam.

dueendulloomuu jiruu zalaalam.

kufaarri niseena jahiimaa.

lugaamnisaa kum torbaatamaa.

tokko malaaykaa kum torbaataama.

harkisee fidaa dirree qiyaamaa.

kufaraafi jallaa xamaamaa.

hidhameeti itti darbamaa.

beelaafii dheebuudhaanis gubamaa.

hamiim dhuge zzaqquum nyaachifamaa.

jahannamirraa uf fageysii.

aqiidaaf ibaadaa sirreeysii.

 qabrii awliyaa jinniifii dhagaa.

 gabbaruu dhiisii qabadhu dhugaa.

 dhugaan sun towhiida Rabbiitii.

 ma'ina laa ilaaha illallaahuti.

nabi muhammad ergaa Rabbiitii.

 jedhii hordofii karaa isaati.

Eegaa barnoota imaana kana baradhaa, aqiidaa tana qabdhaa.

   .Aqiidaa tana sirreysanii qabachuun, ummata muslimaa  ni kabajji, niguddisti. akkasuma, aqiidaan tun ummata niqulqulleysiti, wal jaalachiisti, badhaadhina adduniyaaf aakhiraa gonfachiisti. kunis kan dubbatame Qur’aana keysatti rabbiin s.w. akkana jedhe. 

"Osoo warrii magaalattii amanannii Rabbisodaatanii silaa barakaalee samiifii dachirraa isaanif banna. Garuu ni kijibsiisan waan isaan hojjataniin isaan qabne"  suuraa a'iraaf 96.

   Dhumarratti-ummata keenya aqiidaa tana jabeysaa qabadhaa. kunoo duula nama muslimaa jallisuudhaaf deemaa jiru nigartan. humnaafii tooftaa adda addaa tiin gargaaramee. Egaa wanni duula sheyxaana namaatiifii jinni kana ufirraa dhoowwaniin beekkomsa aqiidaati. aqiidaa baradhaa walbarsiisaa irratti jajjabaadhaa qabadhaa.

afaan kee filadhu