HUNDEELEE SADANIIFI RAGAA ISII

Kitaabni kuni barnoota aqiidaa kan bu'uraa kan namni hundi baruu barbaachisu uf keessaa qaba.

afaan kee filadhu