QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

Kitaabni kun sadarkaa daraajaa guddina qur 'aanaati ibsa.  Akkasuma barnoota akkaataa qaraatii qur 'aanaa (tajwiidaa) bal' inaan uf keessaa qaba.

afaan kee filadhu