SEENAA SAHAABAA KURNAN JANNATAAN GAMMACHIIFAMAN

Kitaaba kana keessatti seenaa sahaabota kurnan jannataan gammachiifamaniittu dhalootarraa kaasee hanga du'a isaaniitti ibsame.

afaan kee filadhu