Seera Hajjiifii Umrah

Kitaaba kana keessatti barnoota hajjiifii umraattu bifa gabaabaan dhihaata. suuraaleen gargaaramee nama hubachiisa.

afaan kee filadhu