Qabiyyee

content

content of video

Description

Sagantaa kana keessattii haqa abbaan manaatiifii haati manaa walirraa qabantu bal'inaan dhihaata.


Kan iyaafame: Marriage

Yaadota