Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 01

Sagantaa kana keessattii haqa abbaan manaatiifii haati manaa walirraa qabantu bal'inaan dhihaata.

afaan kee filadhu