mallattoo laafina iimaanaa 6

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

afaan kee filadhu