Qabiyyee

content

content of video

Description

nama halkan dammaqee salaatu kan warra isaas dammaysu.


Kan iyaafame: Islam

Yaadota