Qabiyyee

content

content of video

Description

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.


Kan iyaafame: prohibitions

Yaadota