Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

Badiilee gurguddoo 2

Badiilee gurguddoo 2

audios

Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.

Badiilee Gurguddoo 1

Badiilee Gurguddoo 1

audios

Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.

or Raga dharaa bahuu

or Raga dharaa bahuu

videos

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

or Farshoo dhuguu

or Farshoo dhuguu

videos

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

Waan Rabbi malee jiruun kakachuu

Waan Rabbi malee jiruun kakachuu

videos

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.