Waan haraam ta namni laaffise - Rabbi malee waanbirootiif qaluu

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.

afaan kee filadhu