Qabiyyee

content

content of video

Description

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.


Kan iyaafame: prohibitions

Yaadota