Qabiyyee

content

content of article

Ibsa

Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.


Kan iyaafame: prohibitions - sins

Yaadota

Sagaleewwan kanaan walitti dhufan