Qabiyyee

content

content of video

Description

kitaaba kana keessatti tooftalee namni yoo isitti fayyadamee jiruu gaariifii tasgabbooytu jiraatuutu ibsame.tan hiraariifii gadadoo namarraa fageysitu -01.


Kan iyaafame: Islam

Yaadota