අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

දුක් කරදර වලදී ඉස්ලාම් දහමට අනුව ඉවසීෙමන් කටයුතු කිරීම


නිර්දේශ කිරීම අල්ලාහ්

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට